VALMENTAVAA MENTOROINTIA OSAAMISEN TUOTTEISTAMISEKSI

Työn tekemisen arjessa tarvitaan entistä enemmän tietoisia hetkiä, jolloin on mahdollisuus ajatella ääneen.

Valmentavan mentorin tehtävänä on olla kiinnostunut mentorin ajatuksista, ja halu kehittää mentoroitavan ajattelua – siis tukea oppimista. Tarkoituksena ei siis ole “näyttää mallia” ja käskeä tekemään perässä, vaan lähteä laajentamaan omaa ajattelua ja suuntaamaan toimintaa tavoitteellisesti.

MitÄ VALMENTAVA MENTOROINTI ON? en eroaa coachingista?

Valmentava mentorointi on kehittymiseen sitoutunutta ja kokeiluihin rohkaisevaa toimintaa, jossa mentoroitavan vahvuudet ja potentiaali saadaan käyttöön. Mentorointi on luottamukseen perustuvaa, yhteisen ajattelun kehittämistä ja mielentaitojen soveltamista, missä hyödynnetään aikaisempaa osamista ja kokemusta. Valmentava mentori kuuntelee, kyseenalaistaa, haastaa ja antaa palautetta.

Valmentava mentorointi eroaa coachingista siinä, että coaching prosessissa coachin substanssiosaaminen jätetään coaching-prosessin ulkopuolelle – coach on coaching-prosessin asiantuntija. Valmentavassa mentoroinnissa coachin substanssiosaamista hyödynnetään osana prosessia. Valmentava-etuliite tarkoittaa coachingista kumpuavaa ajattelu- ja toimintatapaa, jota sovelletaan eri tilanteisiin ja ammattirooleihin osoittamaan työskentelytapaa, jossa korostuvat arvostaminen, osallistaminen ja tavoitteellisuus.

KENELLE VALMENTAVA MENTOROINTI SOPII?

MILLAISIA TEEMOJA VOIDAAN KÄSITELLÄ?

MITEN JA MISSÄ MENTOROINTI TOTEUTETAAN?

Valmentava mentorointi on yksilövalmennusta.

Mentorointi tapaamiset toteutetaan asiakkaan tiloissa, tai muussa yhteisesti sovitussa lokaatiossa, jotta mentorointi-tapaamiseen saapuminen on asiakkaalle mahdollisimman helppoa ja vaivatonta.

Mentorointi-tapaamiset on mahdollista toteuttaa myös paikkariippumattomasti verkossa (esim. Zoom- tai Skype -yhteyden kautta), joskin ensimmäinen tapaamiskerta on aina hyvä toteuttaa kasvokkain.

Asiakkaan toiveesta mentorointi voi tapahtua myös osittain sähköpostitse, jolloin sähköpostitse tapahtuva mentorointi tukee mentorointi-prosessia sovittujen sessioiden välissä.

Sähköpostitse tapahtuvan mentoroinnin hyötyjä ovat erityisesti:

 • aika- ja paikkariippumattomuus, coaching tapahtuu juuri silloin, kun sinulle sopii parhaiten

 • enemmän aikaa kysymysten pohtimiseen – tilaa pysähtyä ja syvällisesti reflektoida vastauksia

 • kirjallisesti tuotettua ajatusta helpompi arvioida – ajattelun kaavat ja toistot tulevat herkemmin esille.

PROSESSIN KESTO

Yksittäisen coaching-session kesto on 90 minuuttia, ja niistä kukin toteutetaan 2–4 vko välein asiakkaan toiveen mukaan.

STARTTI-PAKETTI

 • Startti-vaiheen tueksi, kun ajatustyötä konseptoinnista on tehty jo ennalta

 • Viisi (5) x 90 min. sessiota

KEHITYSKUMPPANUUS JATKUVAN KEHITTYMISEN TUEKSI

 • Yritystoiminnan starttaamisen strategiseksi tueksi ja kehittämisen vipuvarreksi

 • Toistaiseksi voimassa oleva sopimus – tarvetta arvioidaan prosessin aikana

Hinta määräytyy prosessin keston mukaan.

Mentorointi sopii käännekohtien tueksi ja muutostilanteisiin.

Lähteet:

Ristikangas, V., Ristikangas, M., & Alatalo, M. 2019. Valmentava mentorointi.

“Coaching on menetelmä, jossa coach haastaa toisen ajattelua tekemällä vaikuttavia kysymyksiä. Coach voi sertifioitua ammatti-coachiksi, jolloin hän harjoittelee nimettyjä coachingin ydintaitoja. Coach on tyypillisesti ulkopuolinen vaikuttamisen ammattilainen. ” (Ristikangas & Ristikangas & Alatalo 2019)

Valmentava mentorointi on tapa levittää organisaatioon valmentavaa ajattelu- ja toimintatapaa. Parhaimmillaan se on koko toimintakulttuuriin vaikuttava kehittämistapa, joka parantaa organisaation ainutlaatuista kilpailutekijää – yhteistyötä.

(Mt. 15).

“Menestymiseen tarvitaan yhteistä ajattelua, erilaisia pallotteluseiniä, moniäänistä keskustelua sekä yli toimialarajojen menevää ideointia ja ajatusten vaihtoa.” Mt. 15

Valmentamisen tavoitteena on pysäyttää autopilottimainen ajattelu ja aktivoida oman ajattelun kyseenalaistamista. Tämä reflektiivinen ja laaja-alainen ajattelu helpottaa käsiteltävän asian ja siihen liittyvien sidonnaisuuksien ymmärtämistä.

 • Mitä tapahtui?

 • Mitä eri tulkintoja voi olla?

 • Mitä tehtiin eri tavalla?

 • mitä täsä voi oppia?

 • miten toinen näkee tai kokee tämän?

 • mikä mietityttää?

 • mitä vaihtoehtoja on?

 • mihin pitäisi tarttua?

 • mistä tietää että on onnistunut? miltä silloin n’yttää?

 • mitä muita näkökulmia pitää tai kannattaa ottaa huomioon?

 • mitä vaikutuksia tällä on? ja mihin? 18