tukea HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEEN JA strategiseen kasvuun

Maailma muuttuu, samoin työn vaatimukset, työympäristöt, prosessit. Työn tekemisen tavat – sekä ihmiset ympärillämme. Uusien taitojen haltuunoton lisäksi työn murros vaatii meitä ymmärtämään miksi toimimme kuten toimimme, ja miksi ihmiset toimivat kuten toimivat, jotta voimme työskennellä tehokkaasti yhdessä ja erikseen, ja saavuttamaan tavoitteemme. 


BUSINESS COACHING-PROSESSIN TAVOITTEET


ikoni_ideat_mustanharmaa_500x600.jpg
ikoni_sotku_mustanharmaa_500x600.jpg
ikoni_timantti_mustanharmaa_500x600.jpg

MILLOIN BUSINESS COACHINGIA?

Business Coaching toimii organisaatioiden muutostilanteissa tukien ja vahvistaen coaching-prosessiin osallistuvien henkilöiden ajattelu- ja toimintatapojen muutosprosessia. Business Coaching on erityisen hyvä valinta myös silloin, kun halutaan edistää valmentavan otteen implementoimista organisaatiokulttuuriin, tai vahvistaa valmentavaa esimiestyötä. Itseohjautuvissa organisaatioissa Business Coaching toimii erityisen hyvin (itsensä)johtamisen tukena ja ajatusten kirkastajana.

Business coachingin avulla voidaan tukea:

 • itsevarmuutta – pystymme perustelemaan itsellemme miksi toimimme kuten toimimme, miksi päädymme päätöksiin, joihin päädymme. Yksinkertaisesti – kykenemme seisomaan sanojemme takana.

 • vastuunottokykyä (edellämainituista syistä).

 • kasvun asennetta (yes, we can do this!) ja pystyvyyden tunnetta

 • proaktiivisuutta – pystymme reagoimaan proaktiivisesti liiketoiminnan haasteisiin reaktiivisuuden sijaan, sillä ajattelumme on selkeämpää.iin reaktiivisuuden sijaan, sillä ajattelumme on selkeämpää.

MITÄ BUSINESS COACHING ON?

Business Coaching on tavoitteellista toimintaa. Se on prosessi, jonka aikana coach auttaa coachattavaa ottamaan voimavarojaan käyttöön siten, että se parhaiten tukee coachattavan tavoitteita ja auttaa niiden saavuttamisessa.

Business Coaching on arjen hektisyydessä pysähtymistä – tilan tekemistä ajatusten ja toiminnan väliin, jolloin pystymme perustelemaan (sekä itsellemme että muille) miksi toimimme kuten toimimme – vrs. tehdään niinkuin aina ennenkin on tehty.

Coachingin perususkomuksena on, että meistä jokainen kykenee itse löytämään ratkaisut haasteisiimme, ja että meillä on hallussamme kaikki ne voimavarat, joita tarvitsemme edetäksemme. Ensisijaisen tärkeää on tulla tietoiseksi siitä. millaisia voimavaroja ja vahvuuksia meillä on käytössämme (tämä ei todellakaan ole nykypäivävä itsestään selvää, kokeilepas – mainitse viisi huippuvahvuuttasi 30 sekunnin sisään!). Heikkouksien korjaamisen sijaan coaching keskittyy siis jo olemassa olevien vahvuuksiemme vahvistamiseen.

Business Coachingin avulla löydetään ja kirkastetaan yhdessä sitä tietoa, joka sinulla jo on hallussasi, ja jonka avulla täyden potentiaalin saavuttaminen on mahdollista – joskus nopeemmin on hitaammin – toisinaan kehitys vaatii hetkittäistä pysähtymistä.

KENELLE BUSINESS COACHING SOPII?

Business coachingin fokus kohdistuu tilaaja-organisaation menestyksen ja kilpailukyvyn tukemiseen ja liiketoiminnan kasvuun. Se sopii jokaiselle henkilöstön jäsenelle, joka haluaa kehittyä urallaan ja elämässään. Erityisesti suosittelen business coachingia käytettäväksi:

 • ylimmän johdon ajattelun tukena

 • asiantuntijatyössä

 • esimiestyössä (extra hyöty: valmentavan esimieskulttuurin edistäminen yleisesti organisaatiossa!)

Tavoitteet coaching prosessille määritellään kolmikantakeskustelun avulla, johon osallistuu coachin ja coachattavan lisäksi myös tilaajaorganisaation edustaja, useimmiten coachattavan lähiesihenkilö tai HR. Näin varmistamme että sekä coaching prosessin tavoite (coachin näkökulma), coachattavan tavoite (coachattavan näkökulma) ja tilaaja-organisaation tavoite (liiketoiminnan näkökulma) ovat linjassa keskenään.

Tavoitteen lisäksi business coaching-prosessille määritellään yhdessä mahdollisimman objektiiviset menestyksen mittarit, joiden avulla tavoitteiden toteutumista mitataan.

Win-win-win!

Mikäli haluat osallistua coaching-prosessiin yksityishenkilönä, se on täysin mahdollista. Silloin määrittelemme Business Coachingin tavoitteet yhdessä, kaksin. Tämä on ollut varsin suosittua mm. johtotasolla työskentelevien alalta toiselle siirtyvien keskuudessa, joiden tavoitteena on ollut tuon kyseisen siirtymän haltuunotto – ajatusten järjestäminen ja sovellettavissa olevan osaamisen määritteleminen ennen uuteen työkontekstiin siirtymistä.

MILLAISIA TEEMOJA BUSINESS COACHINGISSA voidaan KÄSITELLÄ?

Business Coaching sessioiden aikana voidaan käsitellä mitä tahansa aiheita, jotka sillä hetkellä estävät täyden potentiaalin käyttöönottoa ja toteutumista. Laajempana tavoitteena voisi kuitenkin olla esimerkiksi jokin näistä;

 • toimintaa rajoittavien uskomusten esiin tuominen ja niiden muuttaminen

 • uuden työroolin omaksuminen

 • vuorovaikutus - ja johtamistaitojen jalostaminen

 • projektin onnistunut läpivienti

 • myynnin kehittäminen

 • organisaatiomuutoksen toteuttaminen, tai vaikkapa

 • ajanhallinta

Tavoitteet voidaan jakaa karkeasti kahteen erilaiseen tavoite-tyyppiin: suoritustavoitteeseen (suorituksen toteuttaminen, kuten esimerkiksi jonkin tietyn projektin onnistunut läpivienti) tai kehittymistavoitteeseen (suorituksen jalostaminen, kuten esimerkiksi vuorovaikutustaitojen kehittäminen).

MITEN JA MISSÄ BUSINESS COACHING TOTEUTETAAN?

Business coaching toteutetaan yksilövalmennuksena.

Business Coaching-sessiot toteutetaan asiakkaan tiloissa, jotta coaching-tapaamiseen saapuminen on asiakkaalle mahdollisimman helppoa ja vaivatonta.

Busines Coaching-sessiot on mahdollista toteuttaa myös paikkariippumattomasti verkossa (esim. Zoom tai Skype -yhteyden kautta), joskin ensimmäinen tapaamiskerta on aina hyvä toteuttaa kasvokkain.

Asiakkaan toiveesta Business Coaching voi tapahtua myös osittain sähköpostitse, jolloin sähköpostitse tapahtuva coaching tukee coaching-prosessia sovittujen sessioiden välissä.

Sähköpostitse tapahtuvan coachingin hyötyjä ovat erityisesti:

 • aika- ja paikkariippumattomuus, coaching tapahtuu juuri silloin, kun sinulle sopii parhaiten

 • enemmän aikaa kysymysten pohtimiseen – tilaa pysähtyä ja syvällisesti reflektoida vastauksia

 • kirjallisesti tuotettua ajatusta helpompi arvioida – ajattelun kaavat ja toistot tulevat herkemmin esille.

Prosessin kesto

Yksittäisen coaching-session kesto on 90 minuuttia, ja niistä kukin toteutetaan 2–4 vko välein asiakkaan toiveen mukaan.

STARTTI-PAKETTI 6 kk

 • Lyhyemmän muutospyrähdyksen tueksi tai jumi-tilanteen ratkaisemiseksi

 • Kuusi (6) coaching-sessiota (krt / kk)

KEHITYSKUMPPANUUS Jatkuvan KEHITTYMISEN tuEKSI

 • Organisaation liiketoiminnan strategiseksi tueksi ja henkilöstön kehittämisen vipuvarreksi

 • Toistaiseksi voimassa oleva sopimus – tarvetta arvioidaan koetun vaikuttavuuden perusteella

Hinta määräytyy prosessin keston, ja prosessiin osallistuvan henkilöstön lukumäärän mukaan.


VARAA maksuton konsultaatio

Jäitkö vielä miettimään business coachingin soveltuvuutta oman organisaatiosi kehittämiskontekstissa?

Varaa maksuton konsultaatiotapaaminen alla olevan kaavakkeen avulla, tai soita numeroon (+358) 45 122 3645.

Saat minuun yhteyden myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen camilla (at) muutosvalmius.com

Nimi *
Nimi